Σε αντίθεση με την Δημοτική Αρχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η παράταξη «8 Προτάσεις» θεωρούμε ότι το πρωταρχικό μέλημα ενός δήμους είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Μετά τις συνεχείς αρνήσεις του κ. Αποστολόπολου να αρχειοθετήσει τις ημερήσιες διατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τα πρακτικά και να τα αναρτήσει στο site του Δήμου, έτσι ώστε κάθε πολίτης να έχει άμεση πρόσβαση, η παράταξη μας ανέλαβε την πρωτοβουλία να το κάνει η ίδια. Επειδή κάποιοι έχουν συμφέρον να ενημερώνονται οι πολίτες για τις θέσεις της κάθε παράταξης σε όλα τα θέματα του Δήμου και κάποιες άλλες δεν το επιθυμούν. Οι ημερήσιες διατάξεις, τα πρακτικά και τα video των συνεδριάσεων είναι αναρτημένα με φορά από τις νεότερες προς τις παλαιότερες.

17η Συνεδρίαση Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

 1. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στον Σύνδεσμο Προστασίας και
  Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
 2. Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής
  Αγωγής (ΔΟ.Κ.ΜΕ.Π.Α.).
 3. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 16/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Συγκρότηση και
  λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018».
 4. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2022.
 6. Επικαιροποίηση της απόφασης 158/2021 Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων για το
  οικ. έτος 2022.
 7. Έγκριση σύστασης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με τον
  Ν3443/2006 – ΦΕΚ 41/Α/27.02.2006.
 8. Αλλαγή σκοπού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος «Αγνής Σκυριανού».

12η Συνεδρίαση Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Επικύρωση των υπ’ αριθ. 9/2022 και 10/2022 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.
 2. Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΧΕΑ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 3. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
 4. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 5. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2022.
 6. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 κτίριο, ιδιοκτησίας του
  Δήμου Παπάγου – Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική
  Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων».
 7. Έγκριση πρακτικών της από 10-06-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
  & Αμφισβητήσεων.
 8. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 37/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
  επικαιροποίηση της υπ ́ αριθ. 87/2021 προγενέστερης απόφασής της, για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
 9. Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος χωριστής συλλογής Βρώσιμων Λιπών και Ελαίων (ΒΛΕ).
 10. Εξέταση κοπής και εκρίζωσης ενός κορμού και ενός δέντρου στην είσοδο του 4ου Δημοτικού Σχολείου
  Χολαργού, επί της οδού Θεμιστοκλέους, για τη διασφάλιση προσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α.
 11. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 32/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση
  στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Σωκράτους 39).
 12. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 33/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση
  μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά) της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών
  Ξανθίππου και Αγ. Ι. Θεολόγου.
 13. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 34/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη σημειακή
  τροποποίηση στο Ο.Τ. 13 της Κοινότητας Χολαργού, για αλλαγή χρήσης οικοπέδων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, από χώρο Κοινοτικού καταστήματος και χώρο Δημοσίων κτιρίων, σε αθλητικούς χώρους ανοικτών γηπέδωνκαι τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως προς τις Ο.Γ. & Ρ.Γ. σύμφωνα με την υλοποιημένη κατάσταση.
 14. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 35/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του με ημερομηνία 04-05-1985 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 242/τ.Δ’/1985), ως προς το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος και καθορισμός ύψους.
 15. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 36/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη θεσμοθέτηση – εξειδίκευση των συντελεστών δόμησης (ΣΔ) στις πολεοδομικές ενότητες (ΠΕ) της Κοινότητας Χολαργού, σε συμμόρφωση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), σύμφωνα με το ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016.
 16. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 38/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τη μετατροπή τμήματος της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 στην Κοινότητα Παπάγου, από χώρο πρασίνου (παρτέρια), σε πλακόστρωτη οδό, λόγω δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων και εισόδου επί του ακινήτου.

10η Συνεδρίαση Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

 1. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τού Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 2. 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 3. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 4. Έγκριση μονομερούς παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου
  Νηπιαγωγείου Παπάγου.
 5. Έγκριση πρακτικών της από 10/06/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.
 6. Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

9η Συνεδρίαση Τρίτη 24 Μαΐου 2022

 1. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην Ενεργειακή Κοινότητα με διακριτικό τίτλο «Ενεργειακή Κοινότητα των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Δάφνης – Υμηττού, Καισαριανής και Παπάγου – Χολαργού».
 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην «Ενεργειακή Κοινότητα Αττικής SUN-DIAS».
 4. 2 η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 5. 3 η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 6. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1 ου τριμήνου 2022.
 7. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ, ΔΟΚΜΕΠΑ & Σχολικών Επιτροπών) με την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
 8. Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου στην τράπεζα, για ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.
 9. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας 1 ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με ενάριθμο 2021ΕΠ08510017 που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1. 11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του Άλσους Χολαργού «Κωνσταντίνος Καραμανλής», για την εγκατάσταση και λειτουργία θερινού κινηματογράφου από 16-06-2022 έως και 11-09-2022.
 10. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Ορφέως 3.
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Αετιδέων 42,
  β. Σκρά 18 και Γρεβενών 3.
 11. Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχολικού έτους 2022-2023.
 12. Παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», για το έτος 2022.
 13. Ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και του Σωματείου με την επωνυμία «EQUALACT SOCIAL – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ – ΑΜΕΑ».
 14. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία GIVMED Share medicine Share life.
 15. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 26/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 82/2021 απόφασης, που αφορά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, κατόπιν υποδείξεως του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

7η Συνεδρίαση Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 6/2022 ειδικής και 7/2022.
 2. Ενημέρωση, συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος του υπ΄ αριθ. 7175/20-04-2022 αιτήματος της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου», για τη μη ιδιωτικοποίηση, μέσω ΣΔΙΤ, του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της ΕΥΔΑΠ.
 3. Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.».
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6780/2022 αίτησης της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 4492/2022 επιστολή της εταιρείας «ATHENIAN SEA CARRIERS LTD» για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης.
 5. Μετονομασία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, σε «Αλέκος Φασιανός – 2 ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου».
 6. Έγκριση του υπ΄ αριθ. 6876/2022 αιτήματος δημοτών, για τη μεταφορά των πτηνών του πάρκου Χολαργού και την κατάργηση του περιφραγμένου χώρου στον οποίο βρίσκονται.
 7. Έγκριση του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
 8. Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Εθελοντισμού Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού, βάσει του Ν. 4873/2021.

6η Συνεδρίαση Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
Εξάμηνη Έκθεση Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής (01/07/2021 – 31/12/2021)

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 20/2021, 1/2022 ειδικής και 3/2022 έκτακτης.
 2. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του άρθρου 70 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018.
 3. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου
  «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 4. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 5. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 6. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2022.
 7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2021.
 8. Εξέταση αιτημάτων για αναστολή ετήσιας αναπροσαρμογής μισθωμάτων.
 9. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στη Διεθνή Πρωτοβουλία Φύτευσης Δέντρων «75 UN – 75 Trees UNAI SDG7».
 10. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Φραγκογιάννη 20 και Βλαχάβα.
  • Κοινότητα Χολαργού α. Σερίφου 20,
  β. Σαρανταπόρου 33,
  γ. Ξανθίππου 15 και Μέτωνος 37, δ. Βεντούρη 28,
  ε. Ελ. Βενιζέλου 39.
  vi. ΓΕΝΙΚΑ
 11. Έγκριση του Σχεδίου Απολογισμού Δράσης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2021.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 1. Ενημέρωση και συζήτηση για τη χιονοκαταιγίδα «Ελπίς».
 2. Ενημέρωση και συζήτηση του υπ ́ αριθ. 1019/19-01-2022 αιτήματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», σχετικά με τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 3. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο της Γενικής Απογραφής πληθυσμού – κατοικιών, έτους 2021.
 4. Παραχώρηση χρήσης του Ο.Τ. 181 της Κοινότητας Παπάγου στον ΣΠΑΥ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 5. Επικαιροποίηση της υπ ́ αριθ. 184/12-09-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη Συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (IMS) 5003560.
 6. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 7. Παράταση μισθώσεων περιπτέρων σε εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 49 του Ν. 4795/2021 και 37 του Ν. 4807/2021.
 8. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 9. Αντικατάσταση τακτικών μελών καθώς και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 10. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 12. Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
 13. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου α. Λεμεσού 56,
  β. Πολυμνίας και Κορυτσάς 55,
  γ. Ταϋγέτου 1,
  δ. Φραγκογιάννη 38,
  ε. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 902).
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Υμηττού 61,
  β. 25ης Μαρτίου 5,
  γ. Αρκαδίου (έναντι 30-32).

Δείτε εδώ το video της Συνεδρίασης το 2ο Μέρος

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ψηφίσματος των γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος – αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Δείτε εδώ τα παρκτικά της 3η Συνεδρίασης 08/02/22

Δείτε εδώ το video της Συνεδρίασης το πρώτο μέρος

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 1. Παραχώρηση χρήσης του Ο.Τ. 181 της Κοινότητας Παπάγου στον ΣΠΑΥ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 2. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 184/12-09-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη Συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (IMS) 5003560.
 3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 4. Παράταση μισθώσεων περιπτέρων σε εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 49 του Ν. 4795/2021 και 37 του Ν. 4807/2021.
 5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 6. Αντικατάσταση τακτικών μελών καθώς και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». 8. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 8. Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
 9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Λεμεσού 56,
  β. Πολυμνίας και Κορυτσάς 55,
  γ. Ταϋγέτου 1,
  δ. Φραγκογιάννη 38,
  ε. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 902).
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Υμηττού 61,
  β. 25ης Μαρτίου 5,
  γ. Αρκαδίου (έναντι 30-32).
 10. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο της Γενικής Απογραφής πληθυσμού – κατοικιών, έτους 2021

Η πρώτη συνεδρίαση αφορούσε την εκλογή προεδρείου και οργάνων.
Η παράταξη 8 Προτάσεις εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με τίτλο «Το Δημοτικό Συμβούλιο στο γύψο».

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δείτε εδώ τα πρακτικά της 1ης Συνεδρίαση 9/1/22 με θέμα εκλογή οργάνων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2019

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s