Προσφυγή προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατέθεσαν οι Χάρης Κουγιουμτζόπουλος, Μαρία Σιώτου, Νατάσσα Χαμηλοθώρη με αίτημα ακύρωσης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου Χολαργού.

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 13η/5/20 όπου και καταθέσαμε τις αντιρρήσεις μας τεκμηριωμένες με σχετικά έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Υπουργείου ΕσωτερικώνΑκολουθεί το κείμενο της προσφυγής:

Χολαργός 21 Μαΐου2020

Θέμα:Αίτηση ακύρωσης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Την 13η Μαΐου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου Χολαργού έλαβε απόφαση για μηνιαία καταβολή εξόδων παράστασης 500 ευρώ για τον πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, 200 ευρώ για τον Αντιπρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής καθώς και για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ύψους 17,10€ μικτά, ανά συνεδρίαση και για ως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα.

Πιστεύουμε ότι η παραπάνω απόφαση δεν είναι σύννομη και ζητάμε την ακύρωσή της για τους κάτωθι λόγους:

1) Ο τίτλος του θέματος 8 στην Πρόσκληση της Η.Δ. ήταν: “Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις”. Και όχι καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι ο τίτλος της εισήγησης είναι παραπειστικός και ενέχει τον κίνδυνο αποδοχής όλου τους θέματος από δημοτικούς συμβούλους που δεν διάβασαν την εισήγηση παρά μόνο τον τίτλο και συμφώνησαν «επί της αρχής».Πολύ, δε, περισσότερο αφού κατά την προφορική εισήγηση εντός της συνεδρίασης της 13ης Μαΐου 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση παραποιήθηκε ακόμη περισσότερο και μετατράπηκε σε απόφαση με αναδρομική ισχύ.

2) Η εισήγηση προκειμένου να τεκμηριώσει την απόφαση αυτή και να αξιοποιήσει την διάταξη του νόμου που αναφέρεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων με προϋπολογισμό άνω των 300.000 ευρώ επικαλείται το άρθρο 242 παρ. 1 του ν.3463/2006, «στον/στην Πρόεδρο και τον/την Αντιπρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000).»Σύμφωνα όμως με την πράξη 0136 Συν/ση 11η/22.5.2012 του τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία σας επισυνάπτουμε, «Η διάταξη αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση των Σχολικών Επιτροπών, καθώς τα εν λόγω ν.π.δ.δ. ρυθμίζονται ειδικά και εξαντλητικά στις διατάξεις των άρθρων 243 του Κ.Δ.Κ., 5 του ν.1894/1990 και 103 του ν.3852/2010, οι οποίες ουδόλως προβλέπουν την καταβολή εξόδων παράστασης στα ανωτέρω πρόσωπα. Το άρθρο 242 του Κ.Δ.Κ. αφορά στα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά ν.π.δ.δ. (άρθρα 239 επόμ.) και όχι στις Σχολικές Επιτροπές, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή περιλάμβανε και τις τελευταίες, θα ετίθετο συστηματικά μετά το άρθρο 243, ώστε να καθίσταται σαφές ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και αυτές (Σχολικές Επιτροπές)».

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με το απαντητικό του από 15 Οκτωβρίου 2018 έγγραφο με θέμα Έξοδα παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων σχολικών επιτροπών επισημαίνει ότι “ότι η υπ’ αριθμ. 42188/08.07.2018 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων αποζημιώσεις πρόεδρων, αντιπρόεδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων νπδδ, δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση των σχολικών επιτροπών. Για το ζήτημα των εξόδων παράστασης στους προέδρους και αντιπροέδρους των σχολικών επιτροπών έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αριθμ. 136/2012 Πράξη του Ι Τμήματος του” το οποίο επίσης σας επισυνάπτουμε.

3) Το ύψος του απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού που αναφέρεται στην εισήγηση είναι πλασματικό και κακώς υπολογισμένο, καθώς χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του, χρηματικά υπόλοιπα προηγούμενου έτους, ως να είχε προϋπολογισμό βάση του Β.Δ. 17- 5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α’) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει καθώς και του Ν.Δ. 476/1974 «περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».

Συγκεκριμένα, όπως, αναφέρεται στον Απολογισμό της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του 2019 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 :92.458,40 €ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 20191. Έσοδα από επιχορηγήσεις 251.958,04 €2. Έσοδα από προσόδους σχολικής επιτροπής 28.524,35 €3. Λοιπά έσοδα 5,85 €4. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 63.280,92 € Σύνολα εσόδων 343.769,16 €Τα έσοδα, δηλαδή οι εισπράξεις, του 2019 ανέρχονται στα 280.487,67 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο 63.280,92 ευρώ προέρχεται από εισπράξεις που έχουν καταχωρηθεί και υπολογιστεί το 2018. Ο νόμος όμως είναι σαφής: «Έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι μόνο όσα εισπράχθηκαν το έτος που διαμορφώνεται ο απολογισμός. Δεν μπορούν να συνυπολογιστούν εισπράξεις που προήλθαν από προηγούμενα έτη».Το χρηματικό υπόλοιπο αποτελεί έσοδο που δημιουργείται από εισπράξεις που προήλθαν από προηγούμενα έτη.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ. 8440 ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’ με τίτλο “Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών” και συγκεκριμένα με το Άρθρο 3 Τρόπος και διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
1. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Β.Δ. 17- 5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α’) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει καθώς και του Ν.Δ. 476/1974 «περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση άρθρο 3 παράγραφος
2. «Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δικαίωμα». Έτσι συνυπολογίζοντας τα χρηματικά υπόλοιπα προηγούμενων ετών, η σχολική επιτροπή ουσιαστικά υπολογίζει δύο φορές σε δύο διαφορετικά έτη τα ίδια έσοδα. Μια φορά τα υπολόγισε ως εισπραχθέντα έσοδα το 2018 και άλλη μία φορά ως χρηματικό υπόλοιπο και έσοδο το 2019.

Όμως, ο Απολογισμός των Σχολικών Επιτροπών σχηματίζεται από το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων όπου τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν εισπράξεις, αλλά ποσό εκ μεταφοράς. Κάτι τέτοιο άλλωστε αντίκειται και στο πνεύμα και στο γράμμα του νόμου. Παράδειγμα: Θα μπορούσε ένας δήμος να καταβάλει εφάπαξ επιπλέον έκτακτη επιχορήγηση 101.000 ευρώ σε μια Σχολική Επιτροπή της οποίας τα πραγματικά ετήσια έσοδα και έξοδα ανέρχονται ετησίως στις 200.000 ευρώ. Η σχολική επιτροπή θα άφηνε τις 101.000 ως χρηματικό υπόλοιποι που θα το μετέφερε στον επόμενο χρόνο και κάθε χρόνο, έτσι ώστε πάντα να είχε απολογισμό άνω των 301.000 ευρώ και να τεκμηριώνουν δικαίωμα αποζημίωσης ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, όπως και έξοδα παράστασης τα μέλη, ενώ αυτά στην πραγματικότητα θα διαχειρίζονταν 200.000 ευρώ ετησίως και όχι 301.000 όπως θα φαινόταν.Και για τους τρεις παραπάνω λόγους ξεχωριστά, θα θέλαμε εκτός των προβλεπόμενων πράξεων διοικητικής σας αρμοδιότητας, να μας εκθέσετε και τις απόψεις σας επί του συλλογισμού μας, ειδικά για τον τρίτο λόγο, καθώς ο πρώτος και ο δεύτερος είναι προφανείς.

Ο τρίτος λόγος μπορεί και να αποτελεί αντικείμενο κακής νομοθέτησης, ο οποίος χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και παρεμβάσεων. Για εμάς είναι πολύ σημαντική η απόφασή σας καθώς σε κάθε Σχολική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου Χολαργού η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκαλεί εν δυνάμει δαπάνη ύψους 16.400 ευρώ ετησίως. Δεδομένων των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν σε υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία μας και τις συνεχείς διαμαρτυρίες του εκπαιδευτικού προσωπικού και των γονέων, η επιπλέον αυτή δαπάνη στερεί στην ουσία ένα σημαντικό πόσο από την ποιότητα της εκπαίδευσης που απολαμβάνουν τα παιδιά – μαθητές του Δήμου Παπάγου Χολαργού.

Οι υπογράφοντες

Χάρης Κουγιουμτζόπουλος επικεφαλής δημοτικής παράταξης «8 Προτάσεις», Δημοσιογράφος Τοπικής Αυτοδιοίκησης τηλ.6973401648 – xk@myota.gr

Μαρία Σιώτου Δημοτική Σύμβουλος Παπάγου Χολαργού τηλ.6932338834 – siotou.maria@gmail.com

Νατάσσα Χαμηλοθώρη Δημοτική Σύμβουλος Παπάγου Χολαργού τηλ. 6976975283 – natassa30m@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s