19η/2019 Συνεδρίαση 18/12/2019

1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 16/2019 και 17/2019 Ειδικής Συνεδρίασης.

2. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019».

3. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, για την επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ104 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

4. Πρόσληψη τριών (3) ατόμων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για επιπλέον στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», κατόπιν παράτασης ισχύος αυτού.

5. Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά».

6. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού».

7. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού, στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού».

8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

9. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της συγκοινωνιακής μελέτης, που αφορά τον Άνω Χολαργό και τις ρυθμίσεις σήμανσης κυκλοφορίας.

11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις οδών της Κοινότητας Χολαργού, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.

12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Εθν. Αντιστάσεως 14).

13. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Γρεβενών 15).

18η 2019 Συνεδρίαση 2/12/19

1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 13/2019 Ειδικής Συνεδρίασης, 14/2019 Έκτακτης Συνεδρίασης και 15/2019.

2. Συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, την κατάργηση του Δημοσίου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών και την κατάργηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας (υπ΄ αριθ. 27840/2019 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού).

3. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».

4. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση / διατήρηση πληροφοριακών πινακίδων και χαρτών του Δήμου καθώς και τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.

5. 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

6. Κατανομή λειτουργικών δαπανών (δ’ δόση 2019) για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

7. Έγκριση του από 29-11-2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

8. Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση – κατασκευή computer room».

9. Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στη σύσταση του Δικτύου με την επωνυμία: «Εθνικό δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.».

10. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 104/18-04-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 180-181 της Κοινότητας Παπάγου, για καθορισμό νέας Ερυθράς Γραμμής.

12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 182 (Μεγάλο Πάρκο) της Κοινότητας Παπάγου, για θεσμοθέτηση των υφιστάμενων Χρήσεων Γης.

video https://www.youtube.com/watch?v=wOiN25UuDkQ&feature=emb_logo

17η 2019 Τακτική Συνεδρίαση 12/11/19

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2020.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JKCotak24AM&feature=emb_logo

16η 2019 Συνεδρίαση 11/11/2019

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 12/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
2. Ενημέρωση και συζήτηση του υπ΄ αριθ. 26704/2019 έγγραφου της Ένωσης Γονέων, για θέματα που απασχολούν τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 
 
3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). 
 
4. Ορισμός μελών στο Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας. 
 
5. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβουλίο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». 
 
6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και καταστροφής υλικών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 
 
7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών). 
 
8. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 
 
9. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2019. 
 
10. Ένταξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» και ορισμός χρηστών και επιπέδων πρόσβασης στην εφαρμογή. 
 
11. Οικονομική επιχορήγηση σε Συλλόγους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 
 
12. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 
• Κοινότητα Παπάγου 
α. Λάρνακος 9 
β. Μονής Κύκκου 6 
γ. Λάρνακος και Μονής Κύκκου 4 
δ. Μπλέσσα 9 
ε. Δογαρόπουλου και Μαυραγάνη (γωνία). 
• • Κοινότητα Χολαργού 
α. Χίου 15 
β. Κατσιμπίρη 44.
 
13. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020. 
 
14. Έγκριση του από 04.11.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπής Παραλαβής έργου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 
 
15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου». 
 
16. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου: «Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου» και ορισμός τρίτου μέλους της επιτροπής. 
 
17. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 212/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, των αποφάσεων 136/2018, 184/2018, 296/2018, 17/2019 και ενσωμάτωση στον Πολεοδομικό Κανονισμό της Γενικής Διάταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Χολαργού (Φ.Ε.Κ. 132/ΑΑΠ/2016), περί καθορισμού ύψους οικοδομών στα 16μ. 
 
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων, έτους 2018- 2019». 
 
19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2018-2019». 
 
20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Εκσυγχρονισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Χολαργού» 
 
21. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός) του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018». 
 
22. Απολογισμός 25ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού. 
 
23. Συμμετοχή των σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  Μαθητών Σχολικής Ηλικίας και Εκπαιδευτικών, στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ». 
 
24. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Δαγκλή 10 απέναντι). 
 
25. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ασπασίας 85). 
 
26. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αριστοφάνους 22). 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=c1Xf5K51MPI&feature=emb_logo

15η 2019 Συνεδρίαση 16/10/2019

1. Αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης και παράτασης ισχύος και χρηματοδότησης της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» – άξονας προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής».

2. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

3. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

4. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων (ΣΒΑΠ).

7. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους καθώς και ορισμός συντονιστή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

8. Επικαιροποίηση της υπ ́ αριθ. 28/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

9. Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. 196/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό των διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σε πιστωτικά ιδρύματα.

10. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).

11. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

12. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2020.

13. Καθορισμός τελών καθαριότητας λαϊκών αγορών, για το έτος 2020.

14. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού φόρου), για το έτος 2020.

15. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2020.

16. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2020.

17. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & Κοινόχρηστων χώρων για τηλεοπτικούς – κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2020.

18. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2020.

19. Καθορισμός Κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται, καθώς και των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2020.

20. Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2020.

21. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2020: α) Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Αίθουσας εκθέσεων Δημαρχείου (μεταξύ Δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού – Πνευματικού Κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού), δ) Αίθουσας εκδηλώσεων «Βίλας Σαλίγκαρου» και ε) Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

22. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού, για το έτος2020.

23.ΚαθορισμόςτελώνΙεροπραξιώνΙερώνΝαώνΕυαγγελισμούτηςΘεοτόκουΚοιμητηρίουΠαπάγουκαι Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού, για το έτος 2020.

24. Καθορισμός αμοιβών Ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου και Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού, για το έτος 2020.

25. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, προκειμένου να μισθωθεί ακίνητο για τη στέγαση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

26. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

27. Έγκριση διενέργειας φανερής δημοπρασίας, για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

28. Εξέταση ένστασης κατά της υπ ́ αριθ. 156/2018 εξέταση κοπής δέντρων.

29. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: • Κοινότητα Παπάγου α. Βυζαντίου και Χειμάρας • Κοινότητα Χολαργού β. Εθνικής Αντιστάσεως 35 γ. Ψαρρών 35Β δ. Σκοπέλου 5Α ε. Σκοπέλου 5Β στ. Πολυμνίας 22.

30. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

31. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στο Άλσος Χολαργού «Ανδρέας Παπανδρέου», για τη διοργάνωση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με παγοδρόμιο, παιχνίδια ψυχαγωγίας κ.ά.

32. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση κατακόρυφων οριοδεικτών αποτροπής στάθμευσης (κολωνακίων), σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Πίνδου 13 & Αυλώνος).

33. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Σαρανταπόρου 57).

34. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Δαγκλή 10 απέναντι).

VIDEO https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=U3961JDQxMo&feature=emb_logo

Ειδική συνεδρίαση Απολογισμός Πεπραγμένων 2018 15/10/2019

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=FfibkTbEZy0&feature=emb_logo

14η Έκτακτη Συνεδρίαση 2019 09/10/2019

1. Διάθεση αιθουσών σε συστεγαζόμενα σχολεία, εντός του σχολικού συγκροτήματος επί της Λ. Περικλέους 51-53.

Η συζήτηση του θέματος ορίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, επειδή το θέμα της συστέγασης του 1ου Δημοτικού Χολαργού και του 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα δεν έχει ρυθμιστεί, παρά την απόφαση 178/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, η Β’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας επανήλθε στο ζήτημα και με έγγραφό της την 7/10/2019 ορίζει εκ νέου την αίθουσα στέγασης του Α4 τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού (έγγραφο επισυνάπτεται) από τον δεύτερο όροφο στην αίθουσα που προκύπτει από την ενοποίηση των γραφείων της Διευθύντριας και Υποδιευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, με την ταυτόχρονη μεταφορά των γραφείων της Διευθύντριας και Υποδιευθύντριας στην κενούμενη αίθουσα του δευτέρου ορόφου. Επίσης, με έγγραφό τους (επισυνάπτεται) την 8/10/2019, η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού ζητούν την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ώστε να ληφθεί μια νέα απόφαση για τη συστέγαση των δύο μονάδων, προτείνοντας μια εναλλακτική – σε αυτή της Β’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας – πρόταση, και με γνώμονα την οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Επειδή η κατάσταση έχει κλιμακωθεί – παρά την έγκαιρη παρέμβαση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού ήδη από τον Ιούνιο του 2019 – και επειδή οφείλουμε να δώσουμε οριστική λύση προκειμένου τόσο το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, όσο και το 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού να λειτουργήσουν ομαλά στο σχολικό συγκρότημα της Περικλέους 51-53, κρίνεται απαραίτητη η σύγκληση του Συμβουλίου.

13η 2019 Συνεδρίαση 15/10/2019

Δείτε εδώ τα πρακτικά της 13ης Συνεδρίασης 15/10/19

VIDEO https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=jFYQGFsyrWQ&feature=emb_logo

12η 2019 Συνεδρίαση 19/09/2019

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 11/2019 πρακτικού της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για ένα (1) έτος.

3. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού για ένα (1) έτος.

4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

6. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

7. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο – Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής» και εκλογή Προέδρου.

9. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

10. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων του Δήμου.

11. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Κρίσης Ακαταλληλότητας οχημάτων.

12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου.

13. Ορισμός δύο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εκ των συνδυασμών της μειοψηφίας, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου.

14. Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», στην οποία είναι μέτοχος.

16. Συγκρότηση Επιτροπής για επιλογή Τράπεζας με την οποία θα συνεργάζεται ο Δήμος.

17. Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σε πιστωτικά ιδρύματα.

18. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

19. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. και Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

20. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

22. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

23. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2019.

24. Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

25. Οικονομική επιχορήγηση Τοπικού Κέντρου Παπάγου της ΧΕΝ Αθηνών.

26. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

27. Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

28. Ορισμός δικαιούχων και χορήγηση κινητών τηλεφωνικών γραμμών και συσκευών και καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης.

29. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: • Δημοτική Κοινότητα Παπάγου o Μονής Κύκκου 4 • Δημοτική Κοινότητα Χολαργού o Χίου και Πυθαγόρα o 17ης Νοέμβρη 29-31

30. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.

31. Ορισμός ενός (1) νέου εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της τρέχουσας προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς».

32.Έγκρισηπαράτασηςπροθεσμίαςεργασιώντουέργου:«Εκσυγχρονισμόςαθλητικώνεγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Χολαργού».

33. Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης για την μελέτη του έργου: «Μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση – κατασκευή computer room».

34. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018».

35. Ανανέωση του προγράμματος «Κοντά στον Δημότη» και ορισμός μελών επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος.

36. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

37. Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο.

38. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της διοικούσας επιτροπής του «Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Παπάγου – Χολαργού».

39. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους ως εκπροσώπου του Δήμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ».

Δείτε εδώ τα πράκτικα της 12ης Συνεδρίασης 19/9/19

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=aJO-CnWHkCo&feature=emb_logo

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s